Sale

Kategoria: SCE w Dębnie Administrator

Przedszkole

- sala do zajęć dydaktyczno-wychowawczych grupy "Misie"
Dzieci spożywają w niej posiłki, bawią się, uczą i odpoczywają.Przedszkole

- sala do zajęć dydaktyczno-wychowawczych grupy "Słoneczka"
Dzieci spożywają w niej posiłki, bawią się, uczą i odpoczywają.Sala integracji sensorycznej (SI) i poznawania świata

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się, tocz?y?
, jeździ czy balansuje. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.
Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.
Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska.
Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń.
Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.Świetlica

?Praca w świetlicy szkolnej przebiega zgodnie z rocznym planem pracy ustalonym na początku roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa (m.in. Regulamin świetlicy szkolnej, dziennik zajęć).
Rozkład zajęć jest zgodny z oczekiwaniami i potrzebami rodziców, opiekunów, zajęcia trwają w zależności od dnia w godzinach od 9.00 do 16.00.
Nauczyciel świetlicy współpracuje z rodzicami, opiekunami przy organizacji zajęć świetlicy, doposażenia (książki, zabawki, gry edukacyjne).
W świetlicy znajdują się miejsca do pracy (stoliki dostosowane do wzrostu, tablica magnetyczna, tablica do gazetek tematycznych i ekspozycji prac dzieci) oraz miejsce do wypoczynku, relaksacji. W świetlicy znajduje się biblioteka przedszkola i szkoły, w której zgromadzono 333 pozycje a także pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz różnorodne zabawki. 2 -3 razy w tygodniu czytane są bajki, baśnie oraz inne utwory.
Zajęcia w świetlicy pozwalają uczniowi na przygotowanie się do zajęć, rozwój osobisty, nauczyciel świetlicy aktywizuje uczniów w trakcie zajęć, stosuje różnorodne metody pracy, (m.in. metodę projektu) oraz pomoce dydaktyczne.
Zajęcia w świetlicy ukierunkowane są na wszechstronny rozwój uczniów (poszerzenie wiedzy o świecie, wzbogacanie słownictwa, dbałość o kulturę osobistą, poprawność językową, rozwój fizyczny, itp.).

 

Budynek na zewnątrz, ogródek, korytarze.
Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00.

Gabinet logopedy, pedgoga i psychologa.

Terapia logopedyczna skierowana jest głównie na usprawnienie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu. Zakres zadań zajęć opracowywany jest indywidualnie dla każdego z dzieci na podstawie wielopoziomowej diagnozy i odpowiedniego programu terapii.

Praca logopedyczna ma na względzie:

  • usuwanie lub osłabienie zaburzeń mowy,
  • kształtowanie, w zależności od możliwości dziecka, sposobów porozumiewania się, ewentualnie komunikacji zastępczej w sytuacji braku mowy artykułowanej,
  • pracę nad wykształceniem mowy,
  • wyrównywanie opóźnień mowy, usprawnianie narządów mowy i głosu,
  • podnoszenie sprawności językowej,
  • pracę nad usuwaniem pierwotnych i wtórnych przyczyn oraz konsekwencji zaburzeń lub braku mowy.

Na zajęciach oprócz tradycyjnych metod logopedycznych stosowane są także inne, różnorodne metody, terapie i techniki wspomagające szeroko pojęte wychowanie dla sprawniejszej komunikacji z otoczeniem.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. Pedagog w swojej pracy współdziała z dyrekcją placówki, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, policją, ośrodkiem pomocy społecznej oraz innymi placówkami wynikającymi z potrzeb uczniów i ich rodziców.

Szkoła przywiązuje dużą wagę do pełnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, który znajduje się pod jej opieką.

Rozwój sfery społeczno – emocjonalnej, stymulowanie jej, rozwój osobowości i kształtowanie pozytywnych postaw, bazowanie na mocnych stronach ucznia to jeden z filarów, który determinuje działania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Sala szkoły podstawowej.
W szkole podstawowej funkcjonuje zespół klasowy. Nauka na każdym etapie trwa trzy lata z możliwością przedłużenia edukacji o jeden rok na danym etapie.
Zespół klasowy jest pod opieką wychowawcy, z którym odbywa się większość zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Poza tym wszyscy uczniowie są pod opieką specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarki szkolnej. Korzystają ze specjalistycznego wsparcia i wyposażenia, z dodatkowych zajęć, które są w ofercie szkoły. W związku z sytuacją zdrowotną uczniów, ich ograniczeniami ruchowymi, do pomocy wychowawcy zespołu jest asystent nauczyciela.
Uczniowie zespołu z wychowawcą mają do dyspozycji salę lekcyjną, w sali obok miejsc do pracy znajduje się kącik do odpoczynku i zajęć rekreacyjnych.


Sala szkoły podstawowej
W szkole podstawowej działa Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, gdzie pracuje się głównie metodą ośrodków pracy. Wykorzystuje się również Poranny Krąg, czyli stymulację polisensoryczną według pór roku, na początek dnia w codziennej pracy z dziećmi ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.